097 44 00 148
091 44 00 148
Bảo hiểm thân tàu cá
Cập nhập: 11/09/2017
Lượt xem: 4567
Bảo hiểm thân tàu cá bao gồm: vỏ tàu, máy tàu, các trang thiết bị hàng hải, máy móc thiết bị dùng để chế biến thủy sản hay nghiên cứu khoa học…
BẢO HIỂM THÂN TÀU CÁ
 
ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM
- Thân tàu (bao gồm: vỏ tàu, máy tàu, các trang thiết bị hàng hải, máy móc thiết bị dùng để chế biến thủy sản hay nghiên cứu khoa học…);
- Ngư lưới cụ và trang thiết bị đánh bắt thủy sản.
- Thuật ngữ “Tàu” gồm các loại tàu thuyền dùng để khai thác, chế biến, chuyên chở thủy sản, nghiên cứu khoa học, và tàu thuyền phục vụ trong ngành thủy sản như dùng để tiếp nhiên liệu, lương thực, thực phẩm, kể cả tàu thuyền công tác, kiểm tra…
 
PHẠM VI BẢO HIỂM
   Người được bảo hiểm có thể lựa chọn tham gia bảo hiểm thân tàu theo điều kiện “A” hoặc “B” hoặc kết hợp một trong 2 điều kiện đó với mục dưới đây:
 
Điều kiện A
   Theo điều kiện này, trừ những trường hợp loại trừ quy định tại điểm 3 dưới đây, nguời bảo hiểm (sau đây gọi tắt là MIC) chịu trách nhiệm bồi thường đối với:
a. Tổn thất toàn bộ hoặc tổn thất bộ phận xảy ra đối với thân tàu được bảo hiểm là hậu quả gây ra bởi những nguyên nhân trực tiếp sau đây:
- Đâm va với tàu, máy bay, phương tiện vận chuyển trên bờ hoặc dưới nước,
- Mắc cạn, đâm va vào đá, vật thể ngầm hoặc nổi, trôi hoặc cố định (trừ bom mìn và thủy lôi), cầu, phà, đà, công trình đê đập, kè, cầu cảng,
- Cháy, nổ ngay trên tàu hoặc ở nơi khác gây tổn thất cho tàu;
- Vứt bỏ tài sản khỏi tàu để cứu người và/hoặc cứu tàu, tài sản trên tàu trong trường hợp nguy hiểm;
- Động đất, sụt lở, núi lửa phun, mưa đá hay sét đánh;
- Bão tố, sóng thần, gió lốc;
- Mất tích; Cướp biển;
- Tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ di chuyển sản phẩm thủy sản, hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu hoặc trong khi tàu đang neo đậu, lên đà, sửa chữa ở xưởng;
- Nổ nồi hơi, gãy trục cơ hoặc hư hỏng do khuyết tật ngầm gây ra với điều kiện kiểm tra giám định bình thường không thể phát hiện được (nhưng không bồi thường chính bản thân nồi hơi, trục cơ hay những bộ phận khuyết tật gây ra tổn thất cho tàu, trừ trường hợp nồi hơi hay trục cơ bị tổn thất do một trong những hiểm họa được bảo hiểm gây ra);
 
b. Tổn thất toàn bộ xảy ra đối với thân tàu được bảo hiểm là hậu quả gây ra bởi những nguyên nhân trực tiếp sau đây:
- Sơ suất của người sửa chữa với điều kiện người này không phải là người được bảo hiểm;
- Sơ suất của thuyền trưởng, sĩ quan, thủy thủ, hoa tiêu, ngay cả trong trường hợp những người này là người được bảo hiểm hoặc có cổ phần trên tàu;
 
c. Những chi phí cần thiết và hợp lý trong việc:
- Hạn chế tổn thất có thể dẫn đến khiếu nại đòi bồi thường theo Quy tắc bảo hiểm này;
- Trợ giúp hay cứu hộ với điều kiện những chi phí này không đòi được từ phía người được trợ giúp, cứu hộ, chi phí tố tụng đã được MIC đồng ý trước;
- Kiểm tra, giám định hư hại, tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm, đã được sự đồng ý trước của MIC;
- Đóng góp chi phí tổn thất chung;
- Kiểm tra đáy tàu sau khi mắc cạn kể cả trong trường hợp không phát hiện được tổn thất.
 
Điều kiện B
    Theo điều kiện này, trừ những trường hợp loại trừ quy định tại điểm 3 dưới đây MIC nhận trách nhiệm bồi thường:
a. Tổn thất toàn bộ (thực tế và ước tính) đối với thân tàu được bảo hiểm là hậu quả gây ra bởi những nguyên nhân trực tiếp sau đây:
- Đâm va với tàu, máy bay, phương tiện vận chuyển trên bờ hoặc dưới nước,
- Mắc cạn, đâm va vào đá, vật thể ngầm hoặc nổi, trôi hoặc cố định (trừ bom mìn và thủy lôi), cầu, phà, đà, công trình đê đập, kè, cầu cảng,
- Cháy, nổ ngay trên tàu hoặc ở nơi khác gây tổn thất cho tàu,
- Động đất, sụt lở, núi lửa phun, mưa đá hay sét đánh,
- Bão tố, sóng thần, gió lốc,
- Mất tích; Cướp biển,
- Tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ di chuyển sản phẩm hải sản, hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu, hoặc khi tàu đang neo đậu, lên đà, sửa chữa ở xưởng,
- Sơ suất của người sửa chữa với điều kiện người này không phải là người được bảo hiểm,
- Sơ suất hay bất cẩn của thuyền trưởng, sĩ quan, thủy thủ, hoa tiêu, ngay cả trong trường hợp những người này là người được bảo hiểm hoặc có cổ phần trên tàu,
- Những chi phí cần thiết và hợp lý mà chủ tàu phải gánh chịu trong việc hạn chế tổn thất có thể dẫn đến khiếu nại đòi bồi thường theo Quy tắc bảo hiểm này.
- Bảo hiểm ngư lưới cụ
 
b. MIC nhận bảo hiểm thêm ngư cụ và trang thiết bị đánh bắt thủy sản mang theo tàu bị mất khi tàu bị tổn thất toàn bộ do những nguyên nhân trực tiếp sau đây:
- Đâm va với tàu, máy bay, phương tiện vận chuyển trên bờ hoặc dưới nước,
- Mắc cạn, đâm va vào đá, vật thể ngầm hoặc nổi, trôi hoặc cố định, cầu, phà, đà, công trình đê, đập, kè, cầu cảng
- Cháy nổ ngay trên tàu hoặc cháy nổ ở nơi khác gây tổn thất cho tàu,
- Mất tích, động đất, sụt lở, núi lửa phun,
- Bão tố, sóng thần, gió lốc, mưa đá hay sét đánh,
- Tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ, di chuyển sản phẩm hải sản, hàng hóa, nguyên, nhiên vật liệu,
- Sơ suất của thuyền trưởng, sĩ quan, thủy thủ hoặc hoa tiêu ngay cả trong truờng hợp những người này là chủ tàu hoặc có cổ phần trên tàu.
 
c. Mở rộng phạm vi bảo hiểm
    MIC mở rộng trách nhiệm bồi thường tổn thất xảy ra trong trường hợp:
Tàu buộc phải chạy bằng buồm hay động cơ hoặc kết hợp cùng một lúc cả hai loại đó trong hoàn cảnh và lý do chính đáng.
- Lai kéo và trợ giúp tàu khác khi gặp tai nạn. Những hư hỏng, mất mát và tổn thất vật chất xảy ra trong thời gian này chỉ thuộc trách nhiệm bảo hiểm phần chi phí sửa chữa mà người được bảo hiểm không thu hồi được đầy đủ do phía được cứu giúp thực sự không đủ khả năng hoàn trả.
- Tàu được bảo hiểm đâm va với tàu cùng chủ hoặc cùng quyền quản lý hoặc được những tàu như vậy cứu hộ, người được bảo hiểm vẫn có mọi quyền theo bảo hiểm này như thể chiếc tàu đó hoàn toàn là của một chủ tàu không có quyền lợi liên quan đến tàu được bảo hiểm. Nhưng trong trường hợp đó, trách nhiệm về đâm va hoặc số tiền phải trả cho dịch vụ đã cung ứng phải được MIC đồng ý hay theo quyết định của Tòa án.
- Tàu được bảo hiểm cả trong trường hợp có sự thay đổi về phạm vi hoạt động, về việc đánh bắt hải sản, về việc lai dắt không theo tập quán, với điều kiện người được bảo hiểm phải thỏa thuận trước và nộp thêm phí bảo hiểm theo yêu cầu của MIC.
 
GIÁ TRỊ BẢO HIỂM
    Giá trị bảo hiểm thân tàu được tính căn cứ vào giá trị thực tế của vỏ, máy móc và các trang thiết bị hàng hải của tàu trên thị trường trong nước hoặc quốc tế tại thời điểm tham gia bảo hiểm do người được bảo hiểm tự khai báo hoặc theo thoả thuận giữa người được bảo hiểm và MIC.
    Giá trị bảo hiểm ngư lưới cụ và trang thiết bị đánh bắt thủy sản trang bị cho tàu khi đi sản xuất được xác định theo giá trị thực tế do người được bảo hiểm khai báo trừ trường hợp có thỏa thuận khác bằng văn bản.
 
HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM
    Khi yêu cầu MIC bồi thường, người được bảo hiểm phải cung cấp cho MIC những tài liệu sau:
- Giấy yêu cầu bồi thường (Theo mẫu của MIC), trường hợp Người được bảo hiểm lập công văn thì phải thể hiện được nội dung tương tự. Giấy yêu cầu bồi thường phải có dấu và bút tích của Lãnh đạo đơn vị.
- Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm (Bản chính)
- Sửa đổi bổ sung (Bản chính)
- Hồ sơ tàu, các giấy tờ đăng kiểm, bằng cấp thuyền trưởng, máy trưởng
- Báo cáo chi tiết của thuyền trưởng về (tổn thất thuộc phần vỏ) và máy trưởng về (tổn thất thuộc phần máy)
- Biên bản giám định sự cố có hình ảnh minh họa
- Bản tin thời tiết (nếu tổn thất liên quan đến thời tiết xấu)
- Sơ đồ vị trí xảy ra tai nạn (đâm va, mắc cạn, va phải đá ngầm…)
- Bản dự toán, chi phí sửa chữa của nơi sửa chữa
- Biên bản nghiệm thu, bản quyết toán chi phí sửa chữa
- Các chứng từ hóa đơn sửa chữa
- Biên bản kiểm tra sau khi sửa chữa của Đăng kiểm và hóa đơn
- Thông báo từ bỏ tàu (nếu tàu bị tổn thất toàn bộ ước tính)
- Bảo lãnh ngân hàng và/hoặc bảo lãnh của hội P&I về trách nhiệm của tàu khác không phải tàu được bảo hiểm (trường hợp có liên quan đến người thứ ba)
- Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu (trong trường hợp tàu bị tổn thất toàn bộ thực tế)
- Các chứng từ liên quan đến khiếu nại của người thứ ba đòi bồi thường trách nhiệm của chủ tàu cá
- Biên bản tai nạn của cơ quan chức năng (Cơ quan biên phòng, chi cục BVNLTS, cảng vụ, cảng sát GTĐT…)
- Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có).

SỐ ĐIỆN THOẠI BÁN HÀNG:097 44 00 148 - 091 44 00 148
Email: mic.bhqd@gmail.com 
Về trang trước    Lên đầu trang
ĐĂNG KÝ MUA GÓI DỊCH VỤ

Họ và tên: (*)

Địa chỉ: (*)

Số điện thoại: (*)

Email: (*)

Nội dung: (*)

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về dịch vụ bảo hiểm của chúng tôi


Liên hệ
© Bản quyền thuộc về Baohiemmic.com  
ĐT: 097 44 00 148 - 091 44 00 148
Email: mic.bhqd@gmail.com

Đang online: 11

Tổng truy cập: 1107336

zalo zalo